Achtergrond en nieuws

Voorgeschiedenis DuGOF

De oprichting van Stichting DuGOF is een initiatief van de werkgroep Georgië van de Avifaunistische Kring Nederland (AKN). In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de structuur van vogelbeschermingsorganisaties in Georgië en mogelijkheden om met hen samen te werken. Voor het resultaat daarvan verwijzen wij naar de twee basisdocumenten uit 2015 en 2016 (klik op jaartal voor document).

 

In september 2016 is besloten om DuGOF verder te ontwikkelen als projectstichting van zowel AKN als Batumi Raptor Count (BRC). Krachtenbundeling is het motief. Per 1 februari 2017 is dit geëffectueerd door het bestuur van DuGOF uit te breiden met twee bestuursleden van BRC. Samenwerking aan Nederlandse zijde krijgt hierdoor een formele basis. BRC is juridisch gevestigd in Nederland. Beleidsmatig leidt de bestuursuitbreiding niet tot wijziging.


Avifaunistische Kring Nederland

De AKN is opgericht in november 2012 als sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie. Doel van de AKN is om ervaren veldwaarnemers te (ver-)binden die een brede belangstelling hebben voor avifaunistiek en systemathiek. Avifaunistiek gaat over de historische en actuele samenstelling, zowel kwantitatief als kwalitatief, van de avifauna van een gebied, inclusief inzicht in de oorzaken daarvan. Historisch besef is voor de AKN belangrijk. Naast de werkgroep Georgië kent de AKN ook de werkgroep Ornithologisch Erfgoed.

 

[Foto: leden van AKN in Geörgie: Frank de Miranda, Kees Scharringa en Martin Lok]


Batumi Raptor Count

Sinds 2008 richt BRC zich op het monitoren van roofvogeltrek bij Batumi aan de Zwarte Zee. Klik hier voor meer informatie. Inmiddels beschikt BRC over de ervaring van tien jaar monitoren. Het werk wordt de komende jaren voortgezet en het inzicht in trends neemt geleidelijk toe. Dat inzicht draagt bij aan het kiezen van de juiste beschermingsmaatregelen.

Chorokhi Delta

Het bestuur van de AKN bracht in september 2013 een oriënterend bezoek aan Georgië. Uit overleg in Batumi met enkele initiatiefnemers van SABUKO werd duidelijk dat de Chorokhi Delta [zie foto hiernaast] aan de Zwarte Zeekust net ten zuiden van Batumi bedreigd werd door toerisme en voorgenomen bouwplannen. Tekenend voor de Georgische

problematiek is dat er voor een beschermingspleidooi nagenoeg geen gegevens beschikbaar waren over het voorkomen van vogels in deze delta in het voorjaar. Ook was de Chorokhi Delta niet aangemerkt als Important Bird Area (IBA). Naar aanleiding van die informatie is door samenwerking de mogelijkheid gecreëerd dat Rinse van der Vliet eind mei – eerste helft juni 2016 intensief een telproject kon uitvoeren in de delta. Daarvan is een rapport gemaakt dat door SABUKO in het Engels en in het Georgisch wordt uitgegeven. Deze nieuwe gegevens hebben geholpen om de inmiddels verworven IBA-status te onderbouwen. De uitgave Chorokhi Delta is het eerste uitgegeven rapport van SABUKO.